ҲӘЗИР КЕРЕК БОЛЫП ТУРСАҢ ОҒАДА…

15
 
Биреўлер аңбаған,биреўлер аңған,
Дүньяға көп келмес гөззал инсанлар,
Әжел наймыт ол ҳәм жақсына таңлар,
Дийдарың мөр басқан ядыма мениң.
И.Юсупов
Атақлы тюрколог алым, илимпаз Өзбекстан Илимлер академиясының академиги,өзбек ҳәм қарақалпақ әдебияттаныў илиминиң ири ўәкили, белгили жәмийетлик ғайраткер М.К.Нурмухамедов 1930-жылы 6-январьда Төрткүл қаласында Қарақалпақстан Республикасы Орайлық Комитетиниң баслығы Көптилеў Нурмухамедовтың шаңарағында туўылды. Марат 8 жасында әкеден жетим қалып, бир мезгил мектепте оқыса, бир мезгил түрли жумысларды ислеўге мәжбүр болады. Бул дәўирде оның үйи Хожелиде еди. Ислеп тапқан хызмет ҳақысын анасы Пердегүлге алып келип берип, асыраўшысынан айрылған хожалықты қолынан келгенинше қәрежет пенен тәмийнлеўге ҳәрекет етти. Соның менен бирге оқыўында да қатарынын алды болды. Мектепте, әсиресе, ол тарийх ҳәм әдебият пәнлерине айрықша итибар берип қызықты.
Жоқшылық Мараттың кемпир апасын, анасын ҳәм қарындасы Марияны 1944-жылы Шоманай районының Ленин атындағы колхозына көшип барыўға мәжбүр етти. Оларға колхоз баслығы Мырзамурат Абдуллаев қәўендерлик етти. Ал Марат әкесиниң туўысқан қарындасы Жумагүлдиң үйинде болды ҳәм Нөкисте оқыды. Оның күйеўи Генжебай Убайдуллаев Қарақалпақстан автоном республикасы билимлендириў халық комиссарының орынбасары, өзи, А.С.Пушкин атындағы орта мектепте муғаллим болып ислер еди. Марат  бул жерде Қарақалпақстанның илим ҳәм мәденият ғайраткерлери Н.Дәўқараев, А.Бегимов, Қ.Айымбетов, Ж.Аймурзаев, Ә.Шамуратов, Ж.Орынбаев, Я.Досумов сыяқлы алым ҳәм жазыўшылар менен ушырасты. Өткени, Г.Убайдуллаевтың үйине олар жийе-жийе келип, әдебият ҳәм илим мәселелери туўралы сөз ететуғын еди.
1946-жылдан баслап Маратта дәслеп жазыўшы, соң әдебиятшы болыў тилеги пайда болды. Өзиниң дәслепки дөретиўшилиги оның күнделик жүргизиў жумысы болып есапланады. Қырық жылдан аслам ўақыт даўамында күнделик жазыў менен шуғылланды.
Марат 1946-1950-жыллары Нөкис мәмлекетлик педагогикалық  институтының рус тили ҳәм әдебияты факультетинде оқыды. Оны питкергеннен соң аспирантураға оқыўға жоллама берилди. Бирақ, Мараттың алдында еки тосқынлық болды. Бири, ол оқыўға кеткенде 73 жаслы кемпир апасын ҳәм анасын ким бағады? Екиншиси, оның әкесине «халық душпаны» деген тамға басылған еди. Араға Н.Дәўқараев ҳәм жездеси Г.Убайдуллаев түсти.
Солай етип, ол 1950-жылы 1-октябрьде Москваға кетип аспирантурада оқый баслайды. Бул жерде ол белгили илимпазлар менен ушырасыў бахтына миясар болады. Енди оның алдында кең мүмкиншиликлер ашылды. Ол өзиниң жыйнаған бай материаллары, жеке болжаў ҳәм жуўмақлары арқалы илимге үлкен жаңалықлар киргизди. Аспирантураны тамамлап кандидатлық диссертациясын 1965-жылы қорғады. Илмий Кеңесте 100% даўыс алды. Москвадағы Илимлер Академиясы Шығыстаныў институтында ислеп қалыўға мирәт етилди. Бирақ ол туўылған үлкесине қайтыўды мақул көрди.
Бул дәўирде биринши қарақалпақ илимпазы Н.Дәўқараев биймезгил қайтыс болып, оның орнына жас 23 жасар илим кандидаты М.Нурмухамедов изин даўам етти, ол изине 6-7 студент ертип илимий экспедицияларды шөлкемлестирди. Излениўлердиң нәтийжесинде қарақалпақ   қаҳарманлық дәстанларын жыйнаўға еристи ҳәм баспасөзде жәриялайды.
1964-жылы ол Нөкисте қарақалпақ тили ҳәм әдебияты мәселелерине ар-налған илимий-теориялық конференцияны шөлкемлестириўшилердиң бири болды, «Алпамыс» дәстанын ҳәм Бердақтың дөретиўшилигин изертлеўдеги жол қойылған қәте-кемшиликлердиң аңлады ҳәм илимпазларды туўры жолға баслады.            
М.Нурмухамедов 1953-1959-жылларда Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы экономика ҳәм мәденият институтында үлкен илимий хыз-меткер,  бөлим баслығы, директордың орынбасары болып иследи. Және де педагогикалық института оқытыўшы болып жумысын даўам етти.                   
1957-1958-жыллары «Әмудәрья» журналының бас редакторы, 1958-1959-жыллары болса, Қарақалпақстан Республикасы Жазыўшылар аўқамының баслығы лаўазымларында хызмет атқарды. Атақлы илимпаз, шебер шөл-кемлестириўши М.Нурмухаммедов 1959-жылы ашылған Өзбекстан Рес-публикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан филиалының биринши председатели, 1961-жылы Өзбекстан компартиясы Қарақалпақстан обкомы-ның секретары болып сайланды. 1962-жылы «Қарақалпақ совет прозасының раўажланыў жоллары» деген темада докторлық диссертация жумысын қор-ғаўға еристи. Соңғы 20 жыл даўамында ол Ташкентте  Өзбекстан Рес-публикасы Илимлер Академиясында тарийх, тилтаныў  ҳәм әдебияттаныў бөлиминиң академик-секретары, 1974-жылы Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясының вице-президенти, А.С.Пушкин атындағы тил ҳәм әдебият институтының ректоры, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректоры болып иследи.
Атақлы тюркологтың мийнетлери шет еллерге де мәлим болды ҳәм оның илимий мийнетлери қарақалпақ, өзбек, рус, қазақ, түркмен, тәжик, украин, инглис, түрк, вергер ҳәм т.б. тиллерде басылып шықты.Көплеген халықара-лық Конгресслер менен симпозиумларда баянатлар менен шығып сөйледи ҳәм халық аралық көлемде үлкен хүрметке ҳәм абыройға ийе болды. Атап өтсек, Бомбей (1969), Мадрас (1969), Болония (1972), Галле (1973), Бағдад (1975), Стамбул (1979) қалаларында жәмийетлик илимлер, әдебият мәселе-лери бойынша баянатлар жасады. Оның әдебият байланыслары ҳаққындағы мийнетлериниң қуны бәлент.
Илимпаз республикамыздың жәмийетлик турмысына белсене қатнасты. Оның авторлығында «Қарақалпақ совет прозасы» атлы ири монографиясы 1968-жылы баспадан жарық көрди ҳәм илимпаз усы мийнетлери ушын 1970-жылы Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықты алыўға еристи. Қарақалпақ әдебиятының раўажланыў бағдарлары ҳаққында илимий мийнетлерге дәўирлерге бөлип изертленгенлиги менен баҳалы.
Ол еки мәртебе «Ҳүрмет белгиси» ордени ҳәм медаллар менен сыйлықланды. 1957-жылы ҳәм 1967-жылы Қарақалпақстан Жоқарғы кеңесине депутат болып сайланды. Оған «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери» ҳәм «Өзбекстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери» атақлары берилди.
Илимпаз М.Нурмухамедов Измир қаласында өткерилген Түрк фольклоры бойынша III халықаралық конгрессине қатнасып, 1986-жылы 20-июнь күни автомобил апатына ушырап, биймезгил дүньядан өтти. Бул суўық хабардың тәсири туўралы Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры И.Юсупов терең қайғырыў билдирип былай деп жазады.
   Жулдыз ағып кетсе ақшамы ўақта,
  Бирден сен түсерсең ядыма мениң.
Жасын түсти десе жасыл дараққа,
Дәрҳал сен түсерсең ядыма мениң.
 
Измир шөллеринде ескен самаллар,
Түрки тилде жоллап қайғылы хабар,
Ийесин жоғалтқан бир ат жәниўар,
Тынбай сегбир тартар ядымда мениң.
Халық шайыры тәриплеген ийесин жоғалтқан ат образы астында пүтин бир халық образы жасырынған. Пүтин өмири  даўамында қарақалпақ әдебиятын изертлеп келген илимпаздың өзи де сол халықтың бай ғәзийнесине айлана алды десек, асыра айтқан болмаймыз.
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан көлеминде академик М.Нурмухамедовтың исмин мәңгилестириў ушын тийисли илажлар исленди. Ташкент қаласының Яккасарай районында бир көше, Нөкис ҳәм Хожели қалаларында еки улыўма билим бериў мектеби, Қанлыкөл районында жаңадан шөлкемлестирилген бағшылық жәмәәт хожалығы ҳәм бир улыўма билим бериў мектеби оның атына қойылды. М.Нурмухамедов басшы лаўазымда ислеген Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминде ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети имаратына естелик-барельф орнатылды.
Жыллар өткен сайын илимпаз жаратқан илимий орталықтың қаншелли терең мазмунлы ҳәм уллы екенлигин сезинесең. Ал, шайыр сөзиниң туўрылығы болса буны тастыйықлап турғандай. Сонлықтан, Өзбекстан Қаҳарманы И.Юсуповтың:
                    Мураплар билдигин ислеп сағада,
                    Теңиз таслап кеткен ески жағада,
                     Ҳәзир керек болып турсаң оғада,
                     Дәрман айтардай-ақ дадыма мениң,
– деген қатарларында үлкен философиялық мәни жасырынғанлығын аңлағандай боламыз.
Жыллар өткен сайын илимпаз жаратқан илимий орталықтың қаншелли терең мазмунлы ҳәм уллы екенлигин сезинесең. Бүгин заман  ҳәм дәўир талабы илим ҳәм мәрифатты раўажланыўдай ўазыйпа жүклеп атырған дәўирде көрнекли илимпаз, академик, ҳақыйкый ел перзенти М.К.Нурмухамедовты еслеўди ҳәм оның мийресларын қәдирлеўди өзимиздиң әдиўли миннетимиз деп билемиз.
 Зияда Қожықбаева,
Филология илитмлериниң кандидаты, доцент
скачать dle 11.3

Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

instagram takipçi satın al instagram free followers instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi cheat follower for instagram free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli Ankara Escort ankara escort Ankara escort Türkçe Altyazılı Porno Bahçeşehir Escort escort izmir Beylikdüzü Escort Keçiören Escort eskisehir escort bayan izmir escort bayan Bahçeşehir Escort Ankara Escort Ankara Escort Ankara Escort Bayan Döşemealtı escort Eryaman Escort Pendik Escort escort ankara Kadıköy Escort istanbul escort ankara escort Sincan Escort ankara escort Ankara Escort escort ankara Çankaya Escort Beylikdüzü Escort Ankara escort bayan Ataşehir Escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Kartal Escort Kartal Escort iddaa mac sonucu İstanbul Escort porno ankara escort izmir escort Zenci porno Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Pendik escort mersin escort rehadex izmir escort Ankara escort Türkçe Altyazılı Porno izmir escort ankara escort, escort ankara, ankara escort bayan, escort bayanlar ankara, ankara escort bayanlar, eryaman escort, demetevler escort izmir escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Ümraniye Escort Aydınlı Escort Maltepe Escort istanbul escort bayan Erenköy Escort Ümraniye Escort Maltepe escort kurtköy escort Kadıköy Escort Kurtköy Escort Kurtköy Escort Bostancı escort Acıbadem Escort Kurtköy Escort Bostancı Escort Kartal escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Şerifali Escort Bostancı Escort Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Göztepe Escort Kadıköy escort Akseki Escort instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli Sinop Escort Escort Eskişehir Şanlıurfa Escort Gaziantep Escort Şanlıurfa Escort Escort Elazığ Niğde Escort Escort Artvin Gaziantep Escort Bayan Mardin Escort Rize Escort Escort Eskişehir Malatya Escort Malatya Escort Bayan Hatay Escort Escort Hatay Yalova escort Kuşadası Escort Kastamonu Escort betvole.com Burdur Escort Gümüşhane escort ısparta escort Kütahya Escort Sinop Escort Zonguldak Escort Sivas Escort Elazığ Escort Manisa Escort Escort Nevşehir Artvin Escort Bayan Afyon Escort Bayan Kıbrıs escort bayan Çanakkale Escort bayan Ordu Escort Bayan Giresun Escort Marmaris Escort Bayan Tekirdağ Escort Van escort Sakarya Escort Niğde Escort Nevşehir Escort Edirne Escort Çanakkale Escort Yozgat Escort Sivas Escort Kütahya Escort Edirne Escort Trabzon Escort Erzincan Escort Rize Escort Diyarbakır Escort Bolu Escort Erzurum Escort Ordu Escort Yozgat Escort Giresun Escort Beylikdüzü Escort Escort Antalya Escort Alanya Escort Adana Escort Alanya Sakarya Escort Bolu Escort Bayan Adana Escort Bayan Bursa Escort Bayan Escort bursa Didim Escort Zonguldak Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Afyon Escort Bayan Yalova Escort Bayan kıbrıs escort bayan Diyarbakır Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan ısparta escort bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Escort Tekirdağ Escort Trabzon Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Escort Bodrum Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Escort beylikdüzü Escort beylikdüzü Escort Gaziantep Antep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Escort mersin Escort samsun Beylikdüzü Escort kayseri escort Escort Samsun Bursa escort bodrum escort bodrum escort samsun escort gaziantep escort adana escort afyon escort agri escort alanya escort artvin escort aydin escort antalya escort konya escort mersin escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çeşme escort denizli escort çorum escort didim escort didim escort düzce escort düzce escort adana escort agri escort artvin escort aydin escort balıkesir escort afyon escort balıkesir escort bodrum escort edirne escort denizli escort bolu escort burdur escort çeşme escort çorum escort diyarbakır escort eskişehir escort hatay escort kayseri escort konya escort kuşadası escort maraş escort mersin escort gümüşhane escort kars escort kıbrıs escort kıbrıs escort kocaeli escort kocaeli escort konya escort maraş escort marmaris escort muğla escort muğla escort tokat escort tokat escort uşak escort eryaman escort mersin escort adana escort hoşgeldin bonusu hoşgeldin bonusu veren bahis siteleri Trbet betting-bonus.live lina chart populous chart wax chart dx chain token chart bitcoin borsaları tron fiyatları Usd tether nedir ethereum nedir ripple fiyatları dash fiyatları kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri Ethereum classic dogecoin al sat bitcoin gold al sat kripto para borsası bitcoin cash piyasası bitcoin al sat altcoin al sat markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz bahis-rehberi2.com betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz super-bahis.live superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live casino-siteleri.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz canli-bet.live betting-bonus.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz bixbett.com superbahis-casino.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info metal price horizen price digixdao price project pai price dragon coin price wink price digitex futures price civic price gxchain price nebulas price enigma price loom network price qash price redd coin price decentraland price grin price waltonchain price nuls price loopring price revain price aion price bitcapitalvendor price stasis euro price xmax price stratis price beam price newton price solve price solve price lambda price elastos price kyber network price dxchain token price wax price seele price electroneum price bytom price metaverse etp price factom price ren price populous price lina price matic network price pundi x price aurora price zilliqa price verge price aeternity price z coin price steem price nexo price rif token price golem price enjin coin price mco price crypterium price status price nash exchange price bytecoin price icon price bitshares price monacoin price digibyte price kucoin shares price nano price abbccoin price iost price maidsafecoin price hypercash price quant price komodo price centrality price zcash price dogecoin price ontology price nem price karatgold coin price algorand price augur price waves price synthetix network token price qtum price theta price bittorrent price bitcoin diamond price v price aelf price energy price funfair price waykichain price orbs price powerledger price gatechain token price ignis price odem price moeda loyalty points price wanchain price tierion price fantom price bhpcoin price aragon price bread price eidoo price ripio credit network price fetch price ark price paxos standard price basic attention token price hedgetrade price unus sed leo price xrp price ethereum price tezos price dash price huobi token price iota price monero price cardano price trueusd price chainlink price bitcoin sv price stellar price neo price cosmos price tron price maker price usdcoin price vechain price educare price zb price bitcoin gold price raven coin price vsystems price decred price tether price litecoin price bitcoin cash price eos coin price swipe price holo price 0x price omisego price lisk price Hd Dizi İzle dai price luna price energi price ardor price chiliz price iexec rlc price molecular future price tomochain price loom network price ethereum classic price hedera hashgraph price edc blockchain price crypto coin price bitcoin price bitcoin price binance coin price metal news ripio credit network news fetch news eidoo news wanchain news ark news odem news moeda loyalty points news power ledger news gatechain news bhp coin news fantom news bread news tierion news aragon news dxchain news wax news lina news populous news project pai news digix dao news loom network news qash news revain news aion news funfair news waykichain news orbs news matic network news nuls new loopring news dragon coins news wink news digitexfutures news civic news gxchain news enigma news horizen news nebulas news rif token news nexo news golem news enjin coin news mco news crypterium news status news nash exchange news aelf news energy news bytom news electroneum news seele news metaverse etp news factom news ren news bitcapitalvendor news stasis euro news xmax news stratis news beam news newton news solve news lambda news elastos news kyber network news reddcoin news decentraland news grin news waltonchain news abbccoin news nano news kucoin shares news digibyte news monacoin news bitshares news icon news bytecoin news theta news centrality news quant news komodo price hypercash news maidsafecoin news iost news synthetix network token news waves news augur news algorand news karatgold coin news bittorrent news bitcoin diamond news v coin news pundix news aurora news zilliqa news verge news aeternity news z coin news steem news gatechain token chart power ledger chart moeda loyalty points chart odem chart ark chart wanchain chart eidoo chart fetch chart metal chart ripio credit network chart ignis chart bhpcoin chart fantom chart bread chart tierion chart aragon chart matic network chart orbs chart waykichain chart funfair chart aion chart revain chart qash chart loom network chart project pai chart digix dao chart enigma chart nebulas chart horizen chart gx chain chart civic chart digitex futures chart wink chart dragon coins chart loopring chart nuls chart denizli escort aydın escort manisa escort muğla escort eskişehir escort tekirdağ escort kocaeli escort edirne escort düzce escort konya escort nevşehir escort ısparta escort mersin escort uşak escort balıkesir escort malatya escort kayseri escort burdur escort kıbrıs escort afyon escort ordu escort çorum escort maraş escort trabzon escort mardin escort sivas escort elazığ escort van escort urfa escort ağrı escort sakarya escort diyarbakır escort samsun escort hatay escort antep escort kıbrıs escort kıbrıs escort kütahya escort yalova escort çanakkale escort giresun escort kastamonu escort rize escort yozgat escort niğde escort adana escort erzurum escort zonguldak escort tokat escort bolu escort avcılar travesti alanya escort karşıyaka escort konak escort gaziemir escort buca escort kadıköy escort şişli escort başakşehir escort pendik escort mecidiyeköy escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bakırköy escort Bahis Forum Deneme Bonusu bahis forum
wso shell hacklink panel hacklink kaliteli hacklink adresi hacklink al hacklink panel hacklink satış garantili hacklink  instagram takipci hilesi