Рахмет, сизлерге, әзиз устазларым!

776
Бир мәмлекетте жүдә үлкен уры пайда болыпты. Ол жүдә қәбилетли екен. Урыны бул жолдан ҳеш ким қайтара алмапты. Ал, және бир мәмлекетте жүдә ақыллы адам бар екен. Ол ҳәр қандай инсанды тәрбиялаў қәбилетине ийе екен. Аўылласлары жас урыны сол адамның алдына барыўға көндирипти. Аўыл ақсақалы бир күни урыны шақырып:
- бир мәмлекетте урылардың ең үлкен устазы бар, сен сол адамнан урлықтың барлық сырларын үйренип кел, болмаса бир күни бир жерде пәнт жеп қалыўың мүмкин, - депти. 
Уры сол устаздың алдына барыпты.
- устаз, мен пәлен мәмлекеттиң үлкен урысыман, сиз жүдә қәбилетли урылардан екенсиз. Соның ушын маған оның хәмме сырларын үйретсеңиз, -депти.
Устаз шәкиртиниң мақсетин түсинип, урлықтың сырларын үйирете баслапты. Алдын, урыны өзи жазатуғын оң қолы менен жаздырыпты. Бираз ўақыт өткеннен соң, шеп қолы менен жазыўға үйирете баслапты. Бул исти де үйреткеннен соң, оң аяқ пенен жаздыра баслапты. Кейин шеп аяқ пенен жазыў өнерин  үйиретиўин айтыпты.
Шәкирт бул тәрбияның жўумағын устазынан сорапты. Сонда устаз:
- урлық жүдә нәзик ҳәм қәўипли жумыс. Егер қолға түсип қалғандай болсаң, алдын оң қолыңды кеседи, сен шеп қол менен ислеўге мәжбүр боласаң. Егер бул ис екинши мәрте тәкирарланса шеп қолыңды да кеседи. Енди аяқ пенен жазыўыңа, сызыўыңа туўра келеди, - депти. Егер және қолға түсип қалсаң, оң аяғыңды да кеседи. Сенде тек ғана бир имканият қалады, яғный жүриў, жазыў, урлық етиў хәммесин тек шеп аяқ пенен ислеўиңе тўура келеди.
Сонда қәбилетли уры устазының сөзлерин түсинип, басқа кәсип пенен шуғылланыўды мақул көрипти. Устазы оның қәбилетине жарасатуғын кәсипти таңлап, жигитти ийгиликли ислерге үйиреткен екен. 
Мен бул рәўиятты оқығанымда жүдә тәсирленген едим, себеби, устаз хаққында сөз болғанда усы рәўият көз алдымнан елеслей береди. Сонлықтан да, устаз хаққындағы мақаламды жоқарыдағы рәўият пенен баслағанды мақул таптым.
Устазлық – уллы ҳәм муқаддес кәсип. Устаз дегенде бизлердиң көз алдымызға ата-анамыз сыяқлы меҳрибан, көзлери нурға толы инсанлар келеди. Бул кәсип бир қарағанда аңсат кәсиптей болып көринеди, бирақ тийкарында устазлық жүдә машақатлы кәсип болып, оның да өзине жараса қыйыншылықлары бар. Халқымызда «Устаз атаңдай уллы» - деген нақыл бар. Ҳақыйқаттан да, бизлер өз ата-анамызды қалай хүрметлеп, айтқанларын булжытпай орынласақ, устазларымызға да тап сондай мүнәсибетте болыўымыз дәркәр. Бирақ, әттең, айырым  шәкиртлер бар,  абырой, итибарға, табысларға ерисемен дегенинше устазының тапсырмаларын орынлап, ҳүрметин  орнына қояды, ал, жәмийетте өз орнына ийе болған, үлкен лаўазымларға ерискеннен кейин устазын умытып кетеди, ҳәттеки, сәлемин де қызғанады. Мен бундай тайпаға кириўши инсанлар хаққында сөз еткенимде, Әжинияз шайырдың:
                       Қасқалдаққа бир ағары май питсе,
                       Ғаңқылдасып қонар көлин танымас,
                       Патшаның дәўлети таяйын десе,
                       Көзине май питип елин танымас.
деген қатарлары ядыма түседи. Инсан ҳеш қашан өткен өмирин умытып кетпей, устазынан барлық ўақытта ақ пәтия, алғыслар алып жүриўи керек. Себеби, «бир ҳәрип үйиреткен устазға қырық жыл сәлем бер» - деген гәп бийкарға айтылмаған. «Устаз көрмеген шәкирт, шәкирт емес» - дегениндей, мениң ҳәзирги ўақытта устазларым жүдә көп. Олардан: филология илимлериниң кандидатлары З.Оразымбетова, Д.Бекбаўлиев, З.Қожықбаева, Т.Машарипова, Б.Палўанов, Е.Жаримбетов, Ж.Марзияевлардан   қәнигелигиме тийисли болған көплеген сабақларды үйренип атырман.
Буннан тысқары, баспасөздеги устазым Г.Турдышова, телевидениедеги устазым У.Еримбетова ҳәмде Қарақалпақстан радиосындағы устазым Ф.Қожықбаевалардан да билмеген көплеген нәрселеримди үйренбектемен. Мен бәрше устазларымды «1-октябрь – муғаллимлер ҳәм устазлар байрамы» менен шын жүрегимнен қутлықлайман. Оларға узақ өмир, беккем денсаўлық, жумысларында тасқын табыслар тилеймен. Сондай-ақ, пурсаттан пайдаланып мен барлық устазларыма рахметлер айтаман. Келешекте мен де устазларым сыяқлы елиме, халқыма пайдасы тийетуғын жетик қәниге болыўым ушын оқыў ҳәм изленистен ҳеш қашан тоқтамайман. Рахмет әзиз устазларым!
 
                                                                          Айнура Алишова,
                                                          Журналистика қәнигелиги 3-курс студенти.скачать dle 11.3

Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

wso shell hacklink panel hacklink kaliteli hacklink adresi hacklink al hacklink panel hacklink satış garantili hacklink  instagram takipci hilesi